Vedtægter for Kristen Idrætskontakt, KRIK

Sidst opdateret d. 27. november 2016.

 § 1 Navn og hjemsted
Børne- og ungdomsorganisationens navn er Kristen Idrætskontakt (KRIK).

Organisationen er stiftet den 27. november 2016.

Foreningens hjemsted er Aarhus.

§ 2 Formål og grundlag

 1. Formålet med Kristen Idrætskontakt (KRIK) i Danmark er at bevare, inspirere og vinde idrætsfolk til kristent liv både i idrætsforening og menighed.
 2. KRIK ønsker at inkludere idrætsfolk fra forskellige tros- og kirkesamfund. KRIK tilslutter sig Lausanne-pagten og dens forståelse af Jesus Kristus, hans liv og død og opstandelse som eneste vej til frelse og retfærdiggørelse – sådan som det er udtrykt i Bibelen og den apostoliske trosbekendelse.

§ 3 Arbejdsformer

Organisationens formål søges nået ved at samle børn og unge om sports- og idrætsaktiviteter, lejre og andet tilsvarende arbejde, der indeholder bøn, andagt, undervisning, leg og lignende aktiviteter. Ved dette arbejde tilsigtes det tillige at give børn og unge alment dannende kvaliteter og forståelse for medmenneskelige fællesskaber ved aktiv deltagelse i et bærende netværk.

 § 4 Tilslutning af lokalt arbejde

Anmodning om tilslutning af et lokalt arbejde til KRIK skal indgives skriftligt til KRIK’s landsstyre. Forudsætning for tilslutning er, at det pågældende arbejde bygger på KRIK’s grundlag, jf. § 2. Ledere og medarbejdere går ind for formålet, jf. § 2. Såfremt en af parterne ønsker at ophæve samarbejdet, meddeles dette skriftligt til den anden part.

§ 5 Medlemmer

Som medlemmer af KRIK optages børn og unge. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse. Medlemskab kan være betinget af betaling af årlig kontingent på minimum 75 kr. Ethvert indmeldt medlem i KRIK har fulde medlemsrettigheder.

Landsstyret for KRIK kan ekskludere et medlem af KRIK, hvis det modarbejder grundlaget og formålet for KRIK som fastsat i § 2.

 § 6 Lokalforeninger

Tilslutning til en lokalforening sker ved indmelding i lokalforeningen. For at være medlem af en lokalforening må man også være medlem af KRIK centralt. Lokalforeningerne skal drives efter KRIK’s formålsparagraf. Fast ejendom må ikke skaffes eller afvikles uden godkendelse fra landsstyret. Lokalforeningerne står ansvarlige over for landsstyret og GF.

§ 7 Lokalbestyrelse

Til at lede det lokale arbejde – lokalforeninger – der er tilsluttet KRIK, vælges af og blandt medlemmerne en lokalbestyrelse på mindst 3 lokalgeneralforsamlingsvalgte medlemmer. De lokalgeneralforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen skal bestå af børn (eller subsidiært af forældrerepræsentanter) eller unge. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på en årlig lokalgeneralforsamling. Et medlem af bestyrelsen afgår efter tur ved hvert års årlige lokalgeneralforsamling, nemlig det medlem, der har fungeret længst. I tilfælde af at flere medlemmer har fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå som medlemmer af bestyrelsen, medmindre der i bestyrelsen er enighed om, hvilket medlem der skal afgå. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens opgave er at varetage lokalforeningens interesser. Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

 1. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. De generalforsamlingsvalgte medlemmer skal altid have lige så mange stemmer, som de øvrige medlemmer af lokalbestyrelsen.
 2. Lokalbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
 3. Det lokale arbejde kan beslutte i sine lokale vedtægter, at alle medlemmer eller medlemmer, som er fyldt 9 år, sammen med lederne udgør bestyrelsen. Valg til bestyrelsen bortfalder derfor ved den årlige lokalgeneralforsamling, som skal afholdes.

§ 8 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen (GF) skal holdes hvert år inden udgangen af november måned.
 1. Alle KRIK-medlemmer har møde-, tale- og stemmeret på GF.
 2. Dato for GF og valgkomitéens sammensætning skal offentliggøres på KRIK’s hjemmeside senest 2 måneder før GF bliver afholdt. Sager, som man ønsker skal blive behandlet på GF, skal landsstyret have i hænde senest én måned før GF bliver afholdt. Forslag til kandidater til landsstyret skal være styret i hænde senest to uger før GF. Sagsdokumenter skal offentliggøres på KRIK’s hjemmeside senest en uge før GF.
 1. Generalforsamlingen behandler:
  a) Valg af dirigent og referent.
  b) Årsberetning for det sidste arbejdsår.
  c) Godkendelse af senest reviderede regnskab.
  d) Fastsættelse af kontingent i henhold til §5.
  e) Valg af landsleder, der vælges i lige år for en 2-årig periode.
  f) Valg af 3 styremedlemmer for 2 år på hver generalforsamling.
  g) Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  h) Valg af revisor.
  i) Valg af valgkomite for næste års GF, 3 repræsentanter.
  j) Andre sager som landsstyret eller medlemmer har ønsket behandlet på GF mindst en måned før GF.
  k) Landsstyret fremlægger et forslag til strategiplan for de næste 4 år som skal godkendes af generalforsamlingen. Denne revideres hvert 2. år.
  l) Eventuelt – her kan intet besluttes.
 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet årligt. Landsstyret har mellem generalforsamlingen fuldmagt til at foretage nødvendige ændringer for at imødekomme, at kontingentet til enhver tid tilfredsstiller de vilkår for støtte som fastsættes af tilskudsordninger.

§ 9 Landsstyret

 1. Landsstyret er sammensat af landsleder, 6 styremedlemmer og 2 suppleanter. Landsstyret konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Landsleder og de tillidsvalgte har møde- og taleret på landsstyremøderne.
 2. Landsstyret er beslutningsmyndig, når mindst 5 af styremedlemmerne eller indkaldte suppleanter er tilstede. Formanden i landsstyret har dobbeltstemme, når der er 6 stemmeberettigede tilstede.
 3. Landsstyrets opgaver er:
  a) Se til, at KRIK bliver drevet efter det formål og den bekendelse, GF har vedtaget.
  b) Udarbejde langtidsplaner for arbejdet i KRIK.
  c) Forvalte KRIK’s midler og ejendele.
  d) Hjælpe lokalforeninger, undergrupper og enkeltmedlemmer til aktiv indsats i KRIK.
  e) Udarbejde instrukser og arbejdsretningslinjer for ansatte i KRIK.

§ 10 Administration og daglig ledelse

Landslederen er daglig leder af KRIK og fungerer som sekretær for landsstyret.

§ 11 Tegningsret

Organisationen kan kun tegnes af to personer i fællesskab: af formanden eller næstformanden i foreningen med enten landslederen er kasseren.

§ 12 Økonomi

KRIK’s regnskabsår er kalenderåret.
KRIK’s regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, valgt på generalforsamlingen.
KRIK’s årsregnskab offentliggøres på organisationens hjemmeside og fremlægges på generalforsamlingen.

§ 13 Ophør

Såfremt KRIK’s virksomhed ophører, overdrages alle aktiver og passiver til aktiviteter, der er i overensstemmelse med KRIK’s formål og grundlag. Til beslutning om ophør af KRIK’s virksomhed kræves at 3/4 af de fremmødte på GF stemmer for.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ændringer i § 1 og 2 kan ikke finde sted uden, at KRIK bliver opløst og videreført i andre former.

 § 15 Stiftelse og ikrafttræden

Foreningen KRIK er blevet stiftet med virkning fra den 1. november 2016 ved vedtagelsen af nærværende vedtægter i landsstyret for KRIK, samt på stiftende generalforsamling i KRIK den 27. november 2016, hvor vedtagelse har skullet ske med kvalificeret majoritet på mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.